สิ่งที่ได้รับการประเมิน ได้รับการจัดการ – หลักการการประเมินผลการดำเนินงานองค์รวมใหม่

management1การประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการบริษัทส่วนมากจะยึดถือตามรูปแบบโครงสร้างโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะผู้ตรวจสอบที่เป็นตัวแทนของบอร์ดกรรมการในการพิจารณารายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน และการจัดการความเสี่ยง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานและความโปร่งใส ซึ่งประสบการณ์ในการทำงานของกรรมการบริษัทและไหวพริบในการสังเกตภาพรวมขององค์กรด้วยการรับทราบโครงสร้างพื้นฐานเป็นสิ่งจำเป็นแต่ยังไม่เพียงพอสำหรับประสิทธิภาพในการทำงานของบอร์ด

ข้อมูลที่มีโครงสร้างเป็นระบบมีข้อจำกัดในการประเมินผลการทำงานของบอร์ดและการตัดสินใจเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้รับ คณะผู้ตรวจสอบบัญชีเข้าใจว่าโครงสร้างของบอร์ดไม่ได้เป็นตัวชี้วัดที่สมบูรณ์ว่าสามารถจัดการกับเป้าหมายในการรับผิดชอบหลักได้ดีเพียงใด – การสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น ดังนั้น บอร์ดที่เปิดเผยโครงสร้างตัวชี้วัดการกำกับดูแลที่ดีสามารถที่จะประสบความล้มเหลวได้ในขณะที่โครงสร้างอื่นที่ดูไม่สมบูรณ์โดยวัดจากการกำกับดูแลที่ดีกลับดำเนินงานได้อย่างดีเยี่ยมเป็นระยะเวลายาวนาน

การประเมินโครงสร้างการกำกับดูแลที่ดีโดยทั่วไปมีข้อจำกัดเช่นเดียวกับการรายงานทางการเงินแบบเก่า ข้อมูลทางการเงินที่เป็นตัวชี้วัดมูลค่าบริษัทมหาชนบอกได้เพียงแค่บางส่วนของทั้งหมด มูลค่าที่ไม่ใช่ทางการเงินจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรและเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าทางการตลาด เหมือนกับภาพลวงที่มองไม่เห็นหรือส่วนที่อ่อนแอของการทำงานของบอร์ดซึ่งยากต่อการประเมิน แต่มีผลกระทบต่อคุณภาพและประสิทธิภาพในการกับกับดูแลการดำเนินงานขององค์กร และถ้าปัจจัยเหล่านี้ไม่ได้รับการประเมิน มีความเป็นไปได้อย่างยิ่งว่าการเพิ่มประสิทธิภาพจะไม่ได้รับการจัดการ ดังนั้น คณะกรรมการจะทำอย่างไรในการประเมินคุณภาพของการทำงานของตนเอง –นอกเหนือจากภาพรวมโครงสร้าง – และกระบวนการนี้จะได้รับการจัดการอย่างไรเพื่อสร้างความมั่นใจว่าบอร์ดได้ทำงานอย่างเพียงพอ? ตัวแปรจากภายนอกโดยปกติแล้วสามรถ สร่งผลักดันโครงสร้าง ความแข็งแกร่ง ความทะลุปรุโปร่ง ที่สร้างสรรค์ กระบวนการประเมินประสิทธิภาพของบอร์ดในเชิงปริมาณ (การสำรวจตนเอง) และ คุณภาพ (การสัมภาษณ์กรรมการแต่ละคน ความคิดเห็นจากประธานผู้บริหาร และ การประชุมพิจารณาและการซักถาม) วิธีการประเมินที่สร้างความแข็งแกร่งและช่วยพัฒนาการบริหารของบอร์ด เพื่อให้วิธีการดังกล่าวได้รับผลที่น่าพอใจมากขึ้น คำถามต่อไปนี้เป็นคำถามเจาะลึกที่บอร์ดต้องถามตนเองในการวัดประสิทธิภาพการทำงานของตนเอง

1. ก่อนการประเมิน

• บอร์ดควรกำหนดความรับผิดชอบของตนเอง ซึ่งความรับผิดชอบของบอร์ด ถูกผลักดันโดย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ออกโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• บอร์ดควรกำหนดวัตถุประสงค์ของตนเองเป็นความรับผิดชอบกว้างๆ ที่สามารถประเมินผลการทำงานของตนเองได้ บอร์ดควรจะกำหนดจุดประสงค์เหล่านี้ปีต่อปี (โดยปกติแล้ว ณ วันเริ่มต้นของปีภาษี หรือ ได้รับความเห็นชอบจากบอร์ด) และควรจะสะท้อนถึงการตัดสินใจของบอร์ด
• คณะตัวแทนอาจเป็นฝ่ายริเริ่มในการกำหนดจุดประสงค์ที่สร้างให้ความเชื่อถือกับคณะทำงาน ซึ่งครอบคลุมความรับผิดชอบที่จำเป็นต่อประสิทธิภาพของบอร์ด บอร์ดทั้งคณะควรจัดการประชุมปรึกษา เสนอข้อคิดเห็น และลงมติในขั้นตอนสุดท้ายในการกำหนดวัตถุประสงค์และจัดเรียงลำดับความสำคัญ

2. ขั้นตอนการประเมิน

ขั้นตอนเบื้องต้นในการประเมินการทำงานของบอร์ดถูกกำหนดไว้คร่าวๆ โดย Hilmer และ Tricker (1990) ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีในการนำไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของบริษัท

• มีความมุ่งมั่นและสนับสนุนบอร์ดโดยรวม
• แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็น ประธาน, คณะกรรมการ, กรรมการอาวุโสอิสระที่ไม่ใช่ผู้บริหาร, ที่ปรึกษาภายนอก
• รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งอาจประกอบไปด้วย บริษัท, เจ้าของ, โครงสร้างคณะกรรมการและกระบวนการ, ภูมิหลังของกรรมการ
• รวบรวมข้อมูลคุณภาพ ซึ่งอาจเป็นการเขียนแบบฟอร์ม แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์หรือเวิร์กช็อป โดยให้ความสำคัญกับทัศนคติและหน้าที่ของบอร์ด อาจมีการเรียกประชุมย่อยกับบอร์ดแต่ละคน เลขานุการบริษัท นักลงทุนสถาบัน ธนาคาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือหุ้นส่วนอื่นที่มีความสนใจ
• กำหนดหัวข้อที่ได้จากขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล เพื่อดูว่า มีสมาชิกคณะกรรมการ นักลงทุน กี่คนที่ให้ความสนใจต่อคำถามหรือหัวข้อเดียวกัน
• กำหนดทางเลือกและแนวความคิด มีวิธีในการแก้ปัญหาอย่างไร?
• ร่างรายงาน
• กำหนดตารางเวลาสำหรับการนำเสนอพิจารณา
• พัฒนากลยุทธ์ในการดำเนินงานจากการค้นพบ เพื่อส่งเสริมการทำงาน
• สร้างความมั่นใจว่ากระบวนการและผลการปฏิบัติได้รับการประเมิน

3. คำถามสำหรับบอร์ด

คำถามต่อไปนี้เป็นเพียงแนวทางเพื่อส่งเสริมกระบวนการการประเมินเท่านั้น หัวข้อที่กำหนดโดยบอร์ดแต่ละบริษัทอาจหมายถึงคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องและไม่ได้รวบรวมไว้ ณ ที่นี้:-

• บริษัท ณ ปัจจุบัน อยู่ในช่วงไหนของวิวัฒนาการ – เริ่มดำเนินกิจการ, กำลังเติบโตและขยายกิจการ, เติบโตเต็มที่, ช่วงถดถอย? บอร์ดต้องการอะไรมากที่สุดในปัจจุบัน?
• สภาวะแวดล้อมของบริษัทเป็นอย่างไร? อะไรที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว? มีความมั่นคง? ถดถอย?
• คำนิยามของความสำเร็จของบริษัทคืออะไร? อะไรคือเป้าหมายระยะยาวและระยะสั้น? ผลการเงิน? ภาพลักษณ์? สัญชาติขององค์กร? คุณภาพ?
• กลยุทธ์อะไรที่บริษัทต้องเผชิญความท้าทายในช่วงถัดไป ตัวอย่างเช่น การปรับโครงสร้าง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวิจัย การขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ การซื้อกิจการหรือการขายบริษัท อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ
• ความชำนาญพิเศษอะไรที่บอร์ดต้องการในการเผชิญกับความท้าทายเหล่านี้? ตัวอย่างเช่น การตลาด, การเงิน, ต่างประเทศ, ส่งออก/นำเข้า, ระบบข้อมูล, การจัดการสิ่งแวดล้อม, การวางแผน, การบริหารคุณภาพแบบบูรณาการ
• บอร์ดรับทราบความเป็นไปได้ของการเกิดความขัดแย้งในคณะกรรมการ?
• คณะกรรมการได้กำหนดทิศทาง และวางแผนคร่าวๆ ในการทำงานให้ “มีความรวดเร็ว” หรือไม่?
• คณะกรรมการทุกคนได้รับข้อมูลทันสมัยเกี่ยวกับหน้าที่ตามกฎหมายและหนี้สิน
• มีโปรแกรมที่ทำให้คณะกรรมการทุกคนได้รับข้อมูลทันสมัยหรือไม่? คณะกรรมการได้รับการกระตุ้นให้เข้าร่วมการสัมมนาและหลักสูตรเพื่อพัฒนาความชำนาญหรือไม่? บริษัทสนับสนุนการฝึกอบรมหรือไม่?
• คณะกรรมการบริหารได้รับโอกาสในการเพิ่มประสบการณ์และเรียนรู้เกี่ยวกับบริษัทอื่นและอุตสาหกรรมหรือไม่? พวกเขาเข้าใจความแตกต่างระหว่างหน้าที่และความคาดหวังของสมาชิกบอร์ดเปรียบเทียบกับบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้บริหารอย่างไร?
• คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารมีความเสมอภาคกันหรือไม่?
• บอร์ดมีความเป็นเอกเทศหรือคณะกรรมการจำนวนมากยึดติดกับบริษัท?
• การดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการกำหนดเป็นวาระหรือไม่?
• มีการกำหนดอายุเกษียณหรือไม่?
• คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนตรงกับความต้องการ ความสามารถ และเวลาที่เสียสละหรือไม่?
• คณะกรรมการมีประกันต่อการจ่ายค่าปรับหรือไม่?
• คณะกรรมการทุกคนมีความรู้สึกเป็นเอกเทศและอุทิศต่อบอร์ดหรือไม?
• บอร์ดกำลังทำอะไรให้สำเร็จและกำหนดการทำงานอย่างไร? บอร์ดได้กำหนดบทบาทตัวเองเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทหรือไม่? บอร์ดได้พัฒนางานเพื่อความสำเร็จตามเป้าหมายหรือไม่?
• มีคำนิยามที่ชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทของบอร์ดและบทบาทของฝ่ายบริหารที่ทุกคนรับทราบและคาดหวังได้หรือไม่?
• บอร์ดมีการจัดลำดับความสำคัญของงานหรือไม่?
• ประธานสร้างบอร์ดที่มีความคล่องตัวหรือไม่? และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร, จัดการปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ และทำงานอย่างสร้างสรรค์หรือไม่?
• ประธานดูแลประสิทธิภาพในการตัดสินใจหรือไม่? ประธานมีเป้าหมายในการสร้างความมั่นใจว่าได้พิจารณาหลายทางเลือกในการตัดสินใจ, คิดและวิเคราะห์อย่างรอบคอบและรับฟังความคิดที่แตกต่าง? เราพอใจกับการตัดสินใจที่ดีที่สุดและได้รับการสนับสนุนโดยบอร์ดหรือไม่?
• ประธานได้สร้างความมั่นใจว่าได้แบ่งงานบอร์ดอย่างเหมาะสมแก่คณะกรรมการแต่ละคนหรือไม่?
• คณะกรรมการแต่ละคนได้รับความรับผิดชอบที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ รวมถึงการรายงานและข้อเสนอแนะต่อบอร์ดหรือไม่?
• เราได้คัดเลือกบอร์ดและคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมหรือไม่?เราได้พิจารณาความรับผิดชอบที่เหมาะสมกับตำแหน่ง, รวมถึงความสามารถ, ประสบการณ์และการทำงานของผู้สมัครหรือไม่?
• บอร์ดและคณะกรรมการของเราได้เป็นตัวอย่างที่ดีและนำพาเราไปสู่ระมาตรฐานที่สูงที่และเหมาะสมหรือไม่?

ความสัมพันธ์

• บอร์ดทำงานอย่างสร้างสรรค์เป็นทีม เกิดประสิทธิผล และมีความสัมพันธ์ที่ดี สร้างความเชื่อใจและความเคารพได้หรือไม่?
• การตัดสินใจของบอร์ดมีประสิทธิภาพกว่าข้อเสนอของแต่ละบุคคลหรือไม่?
• ฉันรู้จักคุณภาพของเพื่อนคณะกรรมการแต่ละคนเท่ากับที่รู้จัก CEO หรือไม่?
• การตัดสินใจของบอร์ดเป็นการเพิ่มคุณภาพการตัดสินใจของฝ่ายบริหารหรือไม่? การบริหารของเราสร้างสรรค์และกระตุ้นให้เกิดความคิดและการทำงานหรือไม่?
• บอร์ดตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อการจัดการ, สร้างความเชื่อใจและก่อให้เกิดความจริงใจหรือไม่?
• ฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุมกับบอร์ดมีส่วนทำให้บอร์ดมีประสิทธิภาพหรือไม่?
• ประธานบอร์ดคณะกรรมการรักษาความสัมพันธ์ในการทำงานที่ดีกับผู้จัดการที่เกี่ยวข้อง?
• บอร์ดได้แสดงความไม่เห็นด้วยต่างๆ ตามความเหมาะสมหรือไม่?
• บอร์ดได้แสดงท่าทีอย่างเปิดเผยและเสนอความคิดใหม่และมีมุมมองที่แตกต่างออกไปหรือไม่?
• บอร์ดมีการทบทวนข้อมูลที่นำเสนอหรือไม่?
• บอร์ดได้ใช้ทรัพยากรภายใน/ภายนอก ในการช่วยทำความเข้าใจและแก้ปัญหาที่ซับซ้อนภายในขอบเขตเวลาหรือไม่?
• ประเมินความมั่นใจของบอร์ดในการจัดการปัญหาที่ซับซ้อนในเวลาจำกัด

การบริหารการประชุม

• บอร์ดได้วางแผนในการแก้ปัญหาสำหรับปีถัดไปหรือไม่?
• บันทึกการประชุมได้รับเร็วแค่ไหนภายหลังการประชุมบอร์ด?
• การประชุมบอร์ดจัดขึ้นช่วงที่ดีที่สุดของปีสำหรับการรับมอบหน้าที่หรือไม่?
• ขั้นตอนการจัดวาระการประชุมมีการรวมเอาประเด็นที่สำคัญเข้าใว้ด้วยหรือไม่?
• อิทธิพลของฝ่ายบริหารเป็นประเด็นที่สำคัญในวาระการประชุมของบอร์ดหรือไม่?
• วาระการประชุมของบอร์ดมีเวลาในการปรึกษาพอเพียงสำหรับหัวข้อที่ซับซ้อนและสำคัญหรือไม่?
• บอร์ดทุกคนได้รับวาระการประชุมและเอกสารต่างๆ ก่อนเข้าร่วมประชุมอย่างพอเพียงหรือไม่?
• เอกสารปรกอบวาระการประชุมของบอร์ดมีความชัดเจนและมีคุณภาพสำหรับการตัดสินใจหรือไม่?
• เอกสารประกอบการประชุมบอร์ดมีจำนวนมากไปหรือไม่?

การสื่อสารของบอร์ด

• มีการประเมินการสื่อสารของบอร์ดคณะกรรมการต่อหัวข้อที่ต้องพิจารณาเป็นประจำหรือไม่?
• บอร์ดมีการประเมินคุณภาพของบันทึกการปะชุมหรือไม่?
• บอร์ดได้รับแจ้งข้อมูลอย่างเพียงพอและมีเวลาพอเพียงสำหรับการตัดสินใจ

องค์ประกอบ, การก่อตั้ง และหน้าที่

• บอร์ดต้องเขียนเงื่อนไขอ้างอิงที่พอเพียงและคำนิยามที่เป็นไปได้ ของบทบาทของบอร์ด
• บอร์ดสามารถรับบทบาทของบอร์ดคณะกรรมการได้หรือไม่?
• เงื่อนไขอ้างอิงที่ผ่านการพิจารณาของบอร์ดประจำปี สามารถนำไปพัฒนาการกำกับดูแลกิจการและคุณธรรมของคณะกรรมการภายในองค์กรได้หรือไม่
• การเปลี่ยนแปลงในบอร์ดคณะกรรมการชุดปัจจุบันและงานในอนาคตได้ปรึกษาและอนุมัติในระดับบอร์ดหรือไม่
• สมาชิกบอร์ดมีความเป็นเอกเทศจากฝ่ายบริหารหรือไม่
• บอร์ดคณะกรรมการแต่ละคนรายงานต่อบอร์ดเป็นประจำหรือไม่

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: